ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság Adatvédelmi Nyilatkozata

ADATKEZELŐ: Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság
SZÉKHELY: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20./Titkárság
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-02-0003393
ADÓSZÁM: 19664826-1-42
KÉPVISELŐK NEVE: Dr. Dobó Katalin, Jenei András

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:

ADATKEZELÉS CÉLJA: Társaság tagjainak nyilvántartása, a folyamatos kapcsolattartás. Tájékoztatás eljuttatása a társaság szolgáltatásairól, a bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés, Kapcsolatfelvétel, – a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz. Számla illetve nyugta adás esetén adatait jogi kötelezettség alapján, a számviteli törvényben meghatározott módon és határ ideig kezeljük.

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adja meg a személyes adatok kezelésével összefüggésben: a Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását elektronikus beleegyezési nyilatkozat útján. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): a Társaság vezetője, az adatkezelési feladatokra jogosult személyek. A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, végzettség, munkahely, számlázási cím. Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, melyet a Bálint Társaság email címén, vagy postai levél útján lehet megtenni.

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.